ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท พอดี้ อินโนเวชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง
  • ข้อมูลที่ได้จากท่านที่ท่านมอบให้แก่บริษัทฯ เมื่อท่านติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า
  • เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิก หรือลูกค้า หรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทฯ
   ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมตามกฎหมาย มีดังนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง
  • ข้อมูลส่วนตัว : ชื่อ นามสกุล สัญชาติ เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ภาพถ่าย ลายมือชื่อ รวมถึงข้อมูลการยืนยันตัวตน
  • ข้อมูลครอบครัว : ชื่อ และข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว
  • ข้อมูลการติดต่อ : ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และรายละเอียดโปรไฟล์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
  • ข้อมูลการศึกษา : รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา และคุณสมบัติของท่าน
  • ข้อมูลทางการเงิน : ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรอื่นใด ชื่อผู้ถือบัตรเครดิตหรือบัตรอื่นใด
  • ข้อมูลการทำธุรกรรม : ชื่อนามสกุลของผู้รับประโยชน์ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึง ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคารของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : ที่อยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตัวตน ค่าเอกลักษณ์ประจำอุปกรณ์ และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน : ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ รวมถึงข้อมูลของท่านเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา
 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุผลที่เหมาะสม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯจะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯทำไว้กับท่าน (ฐานการปฏิบัติตามสัญญา) กล่าวคือ เมื่อบริษัทฯต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือก่อนที่บริษัทฯจะตกลงทำสัญญา
  • เมื่อเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย) กล่าวคือ เมื่อบริษัทฯมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
  • เมื่อท่านให้ความยินยอม (ฐานความยินยอม) กล่าวคือ เมื่อท่านให้ความยินยอมแก่บริษัทฯในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง
   วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เพื่อยืนยันตัวตน และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน
  2. เพื่อติดต่อสื่อสาร ให้บริการ และปฏิบัติตามสัญญากับท่าน
  3. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้า และชำระค่าสินค้าของท่านอันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงจัดทำรายงานสถิติ การวิจัยทางการตลาด รายงานการวิเคราะห์ที่ไม่เกี่ยวกับการตลาด หรือการส่งเสริมการขาย
 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นในกรณีที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย หรือจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทฯกับท่าน หรือจำเป็นต้องใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากท่านในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
  บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นให้แก่บุคคลอื่น ดังนี้
  • บริษัทในเครือของบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ รวมถึงพนักงาน กรรมการของบริษัทฯ
  • หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
  • บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น
   บริษัทฯจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หากบริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และ ขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ท่านมีสิทธิให้ความยินยอม หรือปฏิเสธการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น โดยบริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลา 10 ปี ภายหลังจากที่ท่านไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรณีมีข้อพิพาททางสัญญาที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาดังกล่าว หรือมีเหตุผลทางกฎหมาย บริษัทฯอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เกินกว่า 10 ปี และเมื่อบริษัทฯไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านแล้ว บริษัทฯจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 5. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
  ท่านต้องทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯมีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยแจ้งบริษัทฯ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง
 6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
  • สิทธิขอถอนความยินยอม : กรณีที่บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป หากบริษัทฯมีสิทธิอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ
  • สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง
  • สิทธิขอลบข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เฉพาะกรณีไม่มีเหตุสมควรให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป
  • สิทธิขอให้มีการจำกัดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย : ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านขอให้บริษัทฯพิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • สิทธิเคลื่อนย้ายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถใช้งานได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้
   ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
   ท่านอาจใช้สิทธิของท่านได้ตลอดเวลา รวมถึงติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทฯจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็ว
 7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  บริษัทฯจะตรวจสอบและใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย และถูกเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ
 8. หน้าที่ของท่าน
  ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯทราบโดยเร็ว หากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ ท่านจะมีหน้าที่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้ท่านใช้สิทธิตามสัญญาหรือตามกฎหมายได้ และท่านมีความจำเป็นต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลการจ่ายเงินให้แก่บริษัทฯ
 9. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว
  บริษัทฯจะตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
 10. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ
  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิใด ๆ โปรดติดต่อบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์__________/E-Mail__________________________ /ID Line : __________________/ Facebook Fanpage :___________________

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top