ส่วนผสมหลัก

Main ingredients

ส่วนผสมอันดับ 1-10 ตัวแรก บนฉลากจะเป็นวัตถุดิบหลัก จากนั้นจะเป็นปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ ที่ถูกเสริมเข้ามาเพื่อให้อาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการที่สมบูรณ์พร้อม (Completed & Balanced)

โดยส่วนผสมลำดับที่ 1 จะมีปริมาณมากสุด

เพราะมีข้อกำหนดให้ผู้ผลิตใส่ชื่อส่วนผสมเรียงตามลำดับจากปริมาณมากไปหาน้อย ดังนั้นหากข้างถุงว่ามีเนื้อสัตว์แท้ๆ ขึ้นต้นลำดับที่ 1 หมายความว่า มีเนื้อสัตว์ชนิดนั้นในปริมาณมากที่สุดนั่นเอง

คำศัพท์บนฉลาก

กลุ่มโปรตีน

raw beef meat

โปรตีนจากเนื้อสัตว์

Chicken, Lamb, Salmon ฯลฯ

ถ้าโปรตีนนั้นมาจาก Chicken, Lamb, Salmon ฯลฯ
แสดงว่าแหล่งโปรตีนของอาหารถุงนี้ ได้มาจากเนื้อสัตว์เหล่านั้นเป็นหลัก

ซึ่งถือว่าอาหารสุนัขที่มีโปรตีนประเภทนี้เป็นส่วนประกอบหลักเป็นอาหารที่มีคุณภาพสูง

มีคำว่า
meat

ต่อท้ายชื่อเนื้อสัตว์
จะเป็นกลุ่มจำพวก
เนื้อสด

เช่น Lamb Meat, Chicken Meat ฯลฯ

มีคำว่า
meal

ต่อท้ายชื่อเนื้อสัตว์
เป็นเนื้อสัตว์ที่ผ่านการ
อบแห้งแล้วนำมาป่น

เช่น Chicken meal , Meat meal ฯลฯ

มีคำว่า
By-Product

หากมีคำนี้อยู่ต่อท้ายชื่อชนิดของเนื้อสัตว์
จะเป็นโปรตีนที่นำมาจาก ขนสัตว์ปีก กระดูก เขา
หงอน เล็บ เครื่องใน หรือหนัง (ส่วนที่มนุษย์ไม่บริโภค)

ซึ่งโปรตีนประเภทนี้ถือว่าเป็นโปรตีนที่มีราคาประหยัด
ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตอาหารให้ไม่สูงจนเกินไป

เช่น Chicken by product, Meat by product ฯลฯ

โปรตีนจากพืช

Corn หรือ “ข้าวโพด”

ในกรณีที่ขึ้นต้นด้วย Corn หรือข้าวโพด ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตาม เช่น ground yellow corn, corn meal, corn gluten meal.

ข้าวโพดมีหน้าที่หลักคือทำให้อิ่ม และให้โปรตีน ทำให้ผู้ผลิตสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่ม % ของโปรตีนให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามสุนัขไม่สามารถย่อยข้าวโพดและนำโปรตีนจากข้าวโพด ไปใช้ได้ดีเท่าที่ควร เพราะแม้ว่าในปัจจุบันสุนัขจะมีวิวัฒนาการ จนจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์กินเนื้อและพืช (Omnivores) แต่พื้นฐานเดิมสุนัข นั้นมาจากสัตว์ที่กินเนื้อ (Carnivores) สุนัขจึงใช้พลังงานจากเนื้อสัตว์และไขมันเป็นหลัก

กลุ่มไขมัน

ไขมัน

Fat, Oils

ควรเลือกฉลากที่ระบุชื่อที่มาของไขมันชัดเจนและควรเป็นไขมันจากสัตว์
หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ระบุชนิดของไขมันชัดเจน

เช่น ‘vegetable oil,’ ‘poultry fat,’ and ‘mineral oil’ เพราะถือ เป็นไขมันที่คุณภาพไม่ดีนัก

มีคำว่า
fat/tallow

เป็นไขมันจากสัตว์ เพราะสุนัขสามารถนำไขมันสัตว์ไปใช้ได้ดีที่สุด ไขมันจากสัตว์เป็นไขมันที่ทำให้ความอยากอาหารของสุนัขดีขึ้น

เช่น beef tallow, chicken fat

มีคำว่า
oils

น้ำมันที่ดีควรมีความสมดุล ของ Omega 3 และ Omega 6 ที่จะช่วยควบคุมสมดุลภูมิคุ้มกัน

เช่น sunflower oil, canola oil, and flaxseed oils

กลุ่มคาร์โบไฮเดรตและไฟเบอร์

คาร์โบไฮเดรตและไฟเบอร์

carbohydrates and fiber

เช่น rice, oatmeal, millet, amaranth, sweet potatoes
and potatoes (ไม่ใช่ potato product)

โดยเฉพาะหากมี rice หรือ “ข้าว” เป็นวัตถุดิบหลัก จะถือเป็นอาหารที่มีคุณภาพสูง เพราะเมล็ดข้าว จะสามารถย่อยได้ดีกว่าผลผลิตจากข้าวโพดหรือพืชอื่นๆ แม้ว่าคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในส่วนผสม ไม่ใช่อาหารหลักของสุนัข แต่ที่ต้องมีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรตก็เพื่อให้อาหารจับเป็นเม็ดได้ และไฟเบอร์มีความสำคัญต่อระบบย่อยและขับถ่าย ควรหลีกเลี่ยง ส่วนผสมที่มี Wheat หรือ ข้าวสาลี  เพราะอาจส่งผลเสียหากสุนัขของคุณแพ้ข้าวสาลี บ่อยครั้งที่ผู้ผลิตใช้ข้าวสาลีในหลายรูปแบบเพื่อให้ดูมี % ของข้าวสาลีไม่เยอะ ซึ่งพ่อหมาแม่หมาต้องคอยสังเกตให้ดีอสัตว์และไขมันเป็นหลัก

ส่วนผสมที่ควรหลีกเลี่ยง

วัตถุกันเสียที่ทำจากสารเคมี

เช่น ethoxyquin, BHA, BHT,
and propylene glycol

เป็นวัตถุกันเสียที่ทำจากสารเคมีหากบริโภคติดต่อกันเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตับ ไต อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ดังนั้นควรใช้วัตถุกันเสียที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น Vitamin C และVitamin E จะเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพของน้องหมามากกว่า

แต่งสีและรสเลียนแบบธรรมชาติ

เช่น การใส่สีแดง ให้อาหารดูเหมือนทำมาจากเนื้อสัตว์ หรือการใส่สีเขียวเพื่อให้ดูเหมือนทำจากผัก

ซึ่งการบริโภคส่วนผสมนี้เป็นระยะเวลานานๆ ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพสุนัขได้ หากอาหารสุนัขมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพการแต่งสีแต่งรสย่อมไม่มีความจำเป็น

ฉลากสินค้าที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง?

ชื่อสูตรอาหาร

จะระบุชื่อสูตรพร้อมคำอธิบายว่าเหมาะกับน้องหมาช่วงวัยไหน เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อและปรับให้เหมาะกับสารอาหารที่สุนัขต้องการ

วัตถุดิบหลัก

บนผลิตภัณฑ์ มักจะโชว์ ภาพและเขียนระบุ ที่ส่วนผสม และวัตถุดิบหลัก ที่ใช้ในการ ผลิตสินค้าตัวนั้นๆ ทำให้เจ้าของตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้น

ส่วนผสมทั้งหมด

ฉลากจะระบุส่วนผสมที่ใช้ใน
การผลิตโดยผู้เลี้ยงควรอ่าน อย่างละเอียดเพราะส่วนผสมบางตัวในอาหารอาจไมเกิดประโยชน์กับน้องหมาเท่าที่ควร

ปริมาณสารโภชนาการ
ที่จำเป็น

เพราะน้องหมาแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน การดูปริมาณโปรตีน ไขมัน หรือ ไฟเบอร์ จะสามารถประเมิน ความเหมาะสมของปริมาณ ในการให้อาหารได้

สารอาหาร
และคุณสมบัติ

แสดงคุณสมบัติสูตรอาหารและส่วนผสม ที่มีส่วนช่วยใน กระบวนการ การทำงานของ ร่างกายน้องหมา ว่าส่งเสริม และสร้างสมดุลในร่างกายอย่างไร

ตารางปริมาณ
การให้อาหาร

จะบอกปริมาณที่แนะนำ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวและพลังงาน
ที่ควรได้รับต่อวัน

เลขทะเบียน
อาหารสัตว์ 10 หลัก

รับรองว่าได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัย

มีมาตราฐานรับรอง

การเลือกอาหารผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตราฐานรับรองจึงเป็นหนึ่งในตัว การันตีได้ว่าน้องหมาของคุณจะได้กินอาหารที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างแน่นอน

น้ำหนักอาหาร

เพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถประเมินปริมาณอาหาร เทียบกับจำนวนและน้ำหนักตัวของน้องหมาได้ทำให้ไม่ต้องเก็บไว้นาน (เพราะหลังจากเปิดถุงแล้วอาหารอาจเสียคุณภาพได้)

วันผลิตและหมดอายุ

บนฉลากหรือแพ็คเก็จจะระบุวันผลิตและหมดอายุอย่างชัดเจน เพื่อให้น้องหมาบริโภคและสามารถใช้สินค้าได้อย่างปลอดภัยและได้รับประโยชน์สูงสุด

Feeding Guideline

อย่าลืมดู! วิธีการให้อาหารสุนัข

อาหารสุนัขแต่ละยี่ห้อจะมีปริมาณที่เหมาะสมในการนำไปให้สุนัขรับประทานต่างกัน ควรอ่านวิธีการให้อาหารสุนัขอย่างละเอียด

1. กำหนดปริมาณการกินอาหารให้เหมาะสม

ดูที่น้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นของสุนัขในช่วงอายุ และสายพันธุ์นั้น เพื่อกำหนดปริมาณการกินอาหารในแต่ละวันให้เหมาะสม

น้ำหนักตัว

อายุ

สายพันธ์ุ

2. ดูปริมาณแคลอรีของอาหาร

โดยเฉพาะสุนัขที่มีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไปหรือป่วย ยิ่งต้องพิจารณาปริมาณแคลอรีที่ควรได้รับ หรืออาจปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมอีกครั้ง

สรุป!

อย่าตัดสินเพียงแค่หน้าถุง
หรือคำโฆษณา

เพราะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออาหารสุนัขหรือชื่อสูตรของอาหารที่ฟังดูสวยหรู ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาด ที่จะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้ดึงดูดคนให้ หยิบจับ และตัดสินใจซื้อ จำไว้ว่าเรา ต้องมุ่งไปที่การอ่านฉลากเป็นหลัก

อย่าเลือกเพียงเพราะหน้าถุงมีสายพันธ์ุตรงกับที่เราเลี้ยง

เพราะการกำหนดค่ามาตรฐานของโภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยง หรือมาตรฐาน AAFCO ได้มีข้อกำหนดด้วยช่วงอายุ แบ่งเป็นสุนัขเจริญวัย(Growth & Reproduction) และสุนัขโตเต็มไว (Adult Maintenance) เท่านั้น ไม่ได้มีการ กำหนดค่ามาตรฐานตามสายพันธุ์แต่อย่างใด

ค่าโปรตีนดูแค่เปอร์เซ็นต์
อย่างเดียวไม่ได้!

เพราะถึงแม้จะมี ตัวเลขเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่สูง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำมาจากโปรตีนที่มีคุณภาพเสมอไป ให้สังเกตส่วนผสม 5 ลำดับแรกซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของอาหาร ดังนั้นเนื้อสัตว์ควรจะมาเป็นอันดับแรกของส่วนผสม

เลือกซื้ออาหารให้เหมาะ
กับช่วงอายุ

เช่นอาหารสำหรับแม่สุนัขตั้งครรภ์และให้นมบุตร ที่ต้องการสารอาหารที่แตกต่าง จากสุนัขโตทั่วไป อาหารสำหรับลูกสุนัข อาหารสำหรับสุนัขโต และอาหารสำหรับ สุนัขสูงวัยที่ต้องการโภชนาการที่แตกต่าง ย้ำว่าเลือกจากช่วงอายุ มากกว่าสายพันธุ์ ที่หน้าถุงเหมือนกับหน้าลูกเรา

อย่าตัดสินเพียงแค่หน้าถุง
หรือคำโฆษณา

เพราะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออาหารสุนัขหรือชื่อสูตรของอาหารที่ฟังดูสวยหรู ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาด ที่จะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้ดึงดูดคนให้ หยิบจับ และตัดสินใจซื้อ จำไว้ว่าเรา ต้องมุ่งไปที่การอ่านฉลากเป็นหลัก

อย่าเลือกเพียงเพราะหน้าถุงมีสายพันธ์ุตรงกับที่เราเลี้ยง

เพราะการกำหนดค่ามาตรฐานของโภชนา
การอาหารสัตว์เลี้ยง หรือมาตรฐาน AAFCO ได้มีข้อกำหนดด้วยช่วงอายุ แบ่งเป็นสุนัขเจริญวัย(Growth & Reproduction) และสุนัขโตเต็มไว (Adult Maintenance) เท่านั้น ไม่ได้มีการ กำหนดค่ามาตรฐานตามสายพันธุ์แต่อย่างใด

ค่าโปรตีนดูแค่เปอร์เซ็นต์
อย่างเดียวไม่ได้!

เพราะถึงแม้จะมี ตัวเลขเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่สูง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำมาจากโปรตีนที่มีคุณภาพเสมอไป ให้สังเกตส่วนผสม 5 ลำดับแรกซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของอาหาร ดังนั้นเนื้อสัตว์ควรจะมาเป็นอันดับแรกของส่วนผสม

เลือกซื้ออาหารให้เหมาะ
กับช่วงอายุ

เช่นอาหารสำหรับแม่สุนัขตั้งครรภ์และให้นมบุตร ที่ต้องการสารอาหารที่แตกต่าง จากสุนัขโตทั่วไป อาหารสำหรับลูกสุนัข อาหารสำหรับสุนัขโต และอาหารสำหรับ สุนัขสูงวัยที่ต้องการโภชนาการที่แตกต่าง ย้ำว่าเลือกจากช่วงอายุ มากกว่าสายพันธุ์ ที่หน้าถุงเหมือนกับหน้าลูกเรา

อย่าตัดสินเพียงแค่หน้าถุง
หรือคำโฆษณา

เพราะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออาหารสุนัขหรือชื่อสูตรของอาหารที่ฟังดูสวยหรู ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาด ที่จะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้ดึงดูดคนให้ หยิบจับ และตัดสินใจซื้อ จำไว้ว่าเรา ต้องมุ่งไปที่การอ่านฉลากเป็นหลัก

อย่าเลือกเพียงเพราะหน้าถุงมีสายพันธ์ุตรงกับที่เราเลี้ยง

เพราะการกำหนดค่ามาตรฐานของโภชนา
การอาหารสัตว์เลี้ยง หรือมาตรฐาน AAFCO ได้มีข้อกำหนดด้วยช่วงอายุ แบ่งเป็นสุนัขเจริญวัย(Growth & Reproduction) และสุนัขโตเต็มไว (Adult Maintenance) เท่านั้น ไม่ได้มีการ กำหนดค่ามาตรฐานตามสายพันธุ์แต่อย่างใด

ค่าโปรตีนดูแค่เปอร์เซ็นต์
อย่างเดียวไม่ได้!

เพราะถึงแม้จะมี ตัวเลขเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่สูง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำมาจากโปรตีนที่มีคุณภาพเสมอไป ให้สังเกตส่วนผสม 5 ลำดับแรกซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของอาหาร ดังนั้นเนื้อสัตว์ควรจะมาเป็นอันดับแรกของส่วนผสม

เลือกซื้ออาหารให้เหมาะ
กับช่วงอายุ

เช่นอาหารสำหรับแม่สุนัขตั้งครรภ์และให้นมบุตร ที่ต้องการสารอาหารที่แตกต่าง จากสุนัขโตทั่วไป อาหารสำหรับลูกสุนัข อาหารสำหรับสุนัขโต และอาหารสำหรับ สุนัขสูงวัยที่ต้องการโภชนาการที่แตกต่าง ย้ำว่าเลือกจากช่วงอายุ มากกว่าสายพันธุ์ ที่หน้าถุงเหมือนกับหน้าลูกเรา

บริษัท พอดี้ อินโนเวชั่น จำกัด 63/156 หมู่ 12
ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140